ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CYTA: ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  • Επενδυτικό πλεόνασμα 32,9εκ.
  • Αύξηση στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά 23,1εκ.
  • Μείωση αναλογιστικού ελλείμματος κατά 44,2εκ.

Στο πλαίσιο της 8ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου (που είναι επίσης και Αντιπρόεδρος του Οργανισμού) κ. Χάρης Μίλλας ευχαρίστησε τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, τον Γενικό Διευθυντή κ. Νεοκλή Θεοδοτίδη και το προσωπικό του Ταμείου για τη σημαντική τους συμβολή και προέβη σε απολογισμό των πεπραγμένων του Ταμείου. Κατά την Γενική Συνέλευση απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κ. Νίκος Κουλλαπής, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta κ. Μιχάλης Ιωαννίδης,  ενώ παρουσιάσεις διενεργήθηκαν από όλους τους Σύμβουλους του Ταμείου Συντάξεων, ονομαστικά τον κ. Φίλιππο Μαννάρη εκ μέρους των Συμβούλων Γενικής Φύσεως Aon Solutions Cyprus Limited, τον κ. Χρίστο Ακκελίδη εκ μέρους των Συμβούλων Ειδικής Φύσεως Argus Stockbrokers Limited, τον κ. Μαρίνο Θεοδοσίου εκ μέρους των Συμβούλων Αναλογιστών Muhanna & Co και τον κ. Γαβριήλ Ονησιφόρου εκ μέρους των Εξωτερικών Ελεγκτών Ernst & Young Cyprus Ltd.  Επίσης παρουσία στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου είχαν οι κ.κ. Μιχάλης Μιχαήλ και Ανδρέας Δημητρίου εκ μέρους των Νομικών Συμβούλων Γεώργιος Κολοκασίδης και Συνεταίροι ΔΕΠΕ και Ioannides Demetriou LLC αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου για το οικονομικό έτος 2021, κατά το οποίο το Ταμείο σημείωσε πλεόνασμα από επενδύσεις της τάξης των €32,9εκ., έναντι ελλείμματος €7,3εκ. που είχε σημειωθεί το έτος 2020. Ως αποτέλεσμα, το 2021 σημειώθηκε αύξηση στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου κατά €23,1εκ., έναντι αρνητικής μεταβολής ύψους €17,3εκ. που είχε σημειωθεί το 2020.  

Ο κ. Χάρης Μίλλας ανέφερε ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει εδραιωθεί ολοένα και περισσότερο η βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου μέσα από μια συντηρητική επενδυτική πολιτική, κατάφερε να εφαρμόσει τη θεσμοθέτηση ελέγχων και μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής αυτής καθώς και της υλοποίησης των έργων του Ταμείου και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, το Ταμείο συνειδητά έχει ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό  τη διαφάνεια, η οποία έχει βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητά του.

Αναφορικά με τις προβληματικές επενδύσεις του παρελθόντος, η Διαχειριστική Επιτροπή επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της θέσης του Ταμείου και την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών εξελίξεων είχαν καταγραφεί κατά τα προηγούμενα έτη από τις εν λόγω επενδύσεις. Ο κ. Μίλλας ανέφερε ότι το Ταμείο συνεχίζει να προβαίνει σε αριθμό ενεργειών που σκοπό είχαν και έχουν την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων του Ταμείου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση των χρηματικών ποσών που είχαν επενδυθεί σε επισφαλή έργα.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην Αναλογιστική Μελέτη Χρηματοδότησης του Ταμείου με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2021 και η οποία κατέδειξε αναλογιστικό έλλειμμα της τάξης των €133εκ., δηλαδή σημαντικά μειωμένο κατά €44,2εκ., σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό έλλειμμα των €177,2εκ. Αναφορικά με τις ενέργειες της Cyta για κάλυψη του διαχρονικού αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου, ο κ. Χάρης Μίλλας ανέφερε ότι η Cyta αποφάσισε να διατηρήσει την υφιστάμενη, ήδη υψηλή εισφορά της, των €23εκ. και για το έτος 2021. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόφασης, το Αναλογιστικό Έλλειμμα του Ταμείου αναμένεται, με τα ισχύοντα δεδομένα, να καλυφθεί σε 6,3 χρόνια από σήμερα, γεγονός που συγκρίνεται πολύ θετικά με το ήδη ικανοποιητικό πρόγραμμα αποπληρωμής των 10 χρόνων που είχε καθοριστεί και υιοθετηθεί ως συνετή πρακτική το 2014 αλλά και με την νομοθεσία, η οποία απαιτεί αντίστοιχη κάλυψη παρόμοιων αναλογιστικών ελλειμμάτων σε περίοδο μέχρι και δεκαπέντε χρόνια.

Οι πιο πάνω αποφάσεις είναι αποτέλεσμα συνετής πολιτικής εκ μέρους της Cyta, μια και η εδραίωση της βιωσιμότητας του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων του προσωπικού αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τον Οργανισμό.  Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μίλλας, για τη Cyta, η εξασφάλιση των υπαλλήλων της και μετά τη συνταξιοδότησή τους, αποτελεί προτεραιότητα και θεμελιώδη εργασιακή αρχή.

Τα μέλη του Ταμείου που ήταν παρόντα στη Γενική Συνέλευση, καθώς και όλες οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του προσωπικού, αντιμετώπισαν θετικά και με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα όσα ανέφερε ο Προέδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου και χαιρέτισαν τις σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta καθώς και από την Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.

 

Περισσότερα Finance νέα εδώ