Οι αξίες της εταιρικής υπευθυνότητας, της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης αποτελούν πυξίδα για τη συνολική λειτουργία της Ελληνικής Τράπεζας. Αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η αναθεωρημένη ESG Στρατηγική, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας τον Νοέμβριο του 2023 και εντάσσεται πλέον στο Στρατηγικό Πλάνο της Τράπεζας, ενσωματώνοντας συγκεκριμένους στόχους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού.

Αποτελούμενη από τέσσερις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι εναρμονίζονται με τους άξονες βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τη Συμφωνία του Παρισιού, η ESG Στρατηγική της Ελληνικής προτάσσει:

  • την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα,

  • τη δημιουργία του εργατικού δυναμικού του μέλλοντος,

  • την αύξηση της ανθεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων και

  • τη στήριξη της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος.

Μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ESG Στρατηγική, η Ελληνική στοχεύει στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου του άνθρακα μέχρι το 2050. Σε αυτό το πλαίσιο, Βασικό Δείκτη Απόδοσης (ΒΔΑ) θα αποτελέσει η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με βάση τις προβλέψεις της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Εργατικό δυναμικό του μέλλοντος:

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, αυτόν της δημιουργίας του εργατικού δυναμικού του μέλλοντος, η Τράπεζα δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ESG, μέσα από εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια. Το να γίνουν οι παράγοντες ESG μέρος της κουλτούρας της τράπεζας είναι βασικός μοχλός για τη βιώσιμη επιτυχία της τράπεζας. Επίσης, η Τράπεζα καθορίζει ως προτεραιότητα την ευημερία του προσωπικού, υιοθετώντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και πρακτικές, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ακόμη, βασικός στόχος της Ελληνικής είναι η διεύρυνση της συμπερίληψης και της εκπροσώπησης της διαφορετικότητας εντός του Ιδρύματος. Η αύξηση της συμμετοχής διαφορετικών ομάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην κατοχή καίριων θέσεων αποτελούν βασικές επιδιώξεις προς υλοποίηση του στόχου.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας

Στα ζητήματα της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, η ESG Στρατηγική της Τράπεζας προβλέπει την ενίσχυση των πλαισίων και γνωστοποιήσεων, που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ακόμη, η Τράπεζα επιδιώκει την ενίσχυση της ESG απόδοσής της, μέσω της βελτίωσης του ESG rating και του Green Asset Ratio (GAR).

Στήριξη της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος

Τέλος, αναφορικά με τη στήριξη της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος, η Τράπεζα επενδύει στην υποστήριξη των πελατών και επενδυτών της προς την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας τον πράσινο δανεισμό. Παράλληλα, επιδιώκει ενεργά να μεγιστοποιήσει τον θετικό της αντίκτυπο στην κοινότητα και το περιβάλλον, αυξάνοντας τον αριθμό φιλανθρωπικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών στις οποίες μετέχει η ίδια και το προσωπικό της.

Περισσότερα Business νέα εδώ