• Κέρδος €21,0 εκατ. μετά τη φορολογία για την 1η εξαμηνία του 2021
 • Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,68%[1] και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,00%1, που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
 • Mείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 15,1% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και ο δείχτης καθαρών ΜΕΧ3 στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκαν στο 2,2% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2)
 • Νέα δομή της Διευθυντικής Ομάδας με στόχο την αναδιαμόρφωση της Τράπεζας και την ενίσχυση της αξίας της
 • Συνέχιση της επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, παραμένοντας υπό συνθήκες πανδημίας, η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει τη θετική της απόδοση, σημειώνοντας σταθερή πρόοδο προς επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, κατά το πρώτο εξάμηνο, ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Κυβέρνησης, με ένα ισχυρό δημοσιονομικό πακέτο μέτρων και ρευστότητας, με στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Οι σταθερές επιδόσεις της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίστηκαν, αποδίδοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €21,0 εκατ. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 510%) συνεχίσαμε με επιτυχία να υποστηρίζουμε την οικονομία της χώρας σε δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους. Παραμένουμε δίπλα στους βιώσιμους πελάτες μας και λαμβάνουμε μέρος σε όλα τα κρατικά σχέδια, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο παραχωρήσαμε €388 εκατ. νέα δάνεια, ενώ είχαμε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €129,7 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων €53,8 εκατ.. Εξίσου σημαντική για εμάς είναι η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 15,1% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Παρά την αβεβαιότητα εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, συνεχίζουμε το πλάνο μας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, τόσο με οργανικές όσο και με μη οργανικές λύσεις. Παράλληλα, βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών (95%) που είχαν ενταχθεί κάτω από το μορατόριουμ δόσεων αποπληρώνουν και πάλι τις δόσεις τους.

Μετά τον επίσημο διορισμό μου, τον Ιούλιο του 2021, αντιλήφθηκα ότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι σήμερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναδιαμόρφωση του Οργανισμού. Παρόλα αυτά, η επιτάχυνση του μετασχηματισμού μας είναι ζωτικής σημασίας, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητές μας και επιτυγχάνοντας βιώσιμη κερδοφορία.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό,  βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μας μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας.

Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), ενώ άλλες βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση του υψηλού δείκτη εξόδων και της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, καθώς και την εφαρμογή μιας αξιοκρατικής πολιτικής για το προσωπικό μας.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η οικογένεια της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του προσωπικού για την αφοσίωση και τη σκληρή τους εργασία κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

 

Άλλα βασικά στοιχεία:

 • Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2021 στα €129,7 εκατ.
 • Κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για την 1η εξαμηνία του 2021 στα €52,3 εκατ.
 • Ζημιές απομείωσης για την 1η εξαμηνία του 2021 στα €29,3 εκατ.
 • Οι νέες χορηγήσεις που εγκρίθηκαν κατά την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθαν στα €388 εκατ.
 • Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 59,4% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ) στις 30 Ιουνίου 2021
 • Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθε στο 71,5%
 • Ισχυρή ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 510% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €6,1 δισ.
 • Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 41,5%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.
 • Ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής.