ÊÜôïéêïé êïéôïýí Ýíá êáììÝíï óðßôé ðïõ Üöçóå ðßóù ôçò ç ðõñêáãéÜ óôçí ïñåéíÞ ËÜñíáêá êáé Ëåìåóü, Êýðñïò, ÊõñéáêÞ 4 Éïõëßïõ 2021. ÔÝóóåñéò Üíèñùðïé Ý÷ïõí ÷Üóåé ôç æùÞ ôïõò áðü ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðõñêáãéÜ, áíÝöåñå óÞìåñá ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí Êýðñïõ Íßêïò ÍïõñÞò, ï ïðïßïò åßðå áêüìá üôé ôá ðôçôéêÜ ìÝóá áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ôï ÉóñáÞë èá åðé÷åéñÞóïõí óÞìåñá óôéò 2 ìì ãéá ôçí êáôÜóâåóç ôçò ðõñêáãéÜò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Εργασίες Αποκατάστασης Ζημιών στο Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ, στις Περιοχές των Κοινοτήτων που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά

Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, με εντατικούς ρυθμούς, οι εργασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που υπέστη το Δίκτυο Διανομής από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τις πιο κάτω Κοινότητες:

Αρακαπάς, Επταγώνια, Διερώνα, Κλωνάρι, Ακαπνού, Κελλάκι, Σανίδα, Μελίνη, Ορά, Αγίοι Βαβατσινιάς, Οδού, Συκόπετρα, Προφήτης Ηλίας.

Με τη σταδιακή αποπεράτωση των αναγκαίων εργασιών, το δίκτυο ενεργοποιείται άμεσα στο πλαίσιο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης οικιακών και άλλων υποστατικών και εγκαταστάσεων των Χρηστών Δικτύου των Κοινοτήτων αυτών.

Για τον λόγο αυτό και για σκοπούς ασφάλειας, οι Χρήστες Δικτύου θα πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται συνεχώς υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για υποστατικά και εγκαταστάσεις τα οποία υπέστησαν ζημιές λόγω της πυρκαγιάς και τα οποία ενδεχομένως να προκύψουν κίνδυνοι εξαιτίας της ηλεκτροδότησής τους.

Η ΑΗΚ προβαίνει στον δικό της εξωτερικό οπτικό έλεγχο των υποστατικών, όμως η συνδρομή των ιδιοκτητών-χρηστών των υποστατικών αυτών είναι πολύ σημαντική.  Οι ιδιοκτήτες-χρήστες, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ζημιές στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του υποστατικού τους, πρέπει άμεσα να επικοινωνούν με την ΑΗΚ στα

τηλ. 25205202 και 25205221.

Απόλυτη προτεραιότητα της ΑΗΚ είναι να ολοκληρωθούν με ασφάλεια και το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες επιδιόρθωσης του Δικτύου.  Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν επηρεαστεί για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.