Σε μια νέα συνεργασία προχώρησε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος στο πλαίσιο του  Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 με άλλους 7 εταίρους από 4 Ευρωπαϊκές Χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο δημιουργώντας ισχυρές συνέργειες με άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από τις παραπάνω χώρες.

Το έργο «Στήριξη των πρώην εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας» είναι διάρκειας 2 ετών και έχει δύο γενικές προτεραιότητες, την συμβολή στην επίτευξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές και προσεγγίσεις που προωθούν την ψηφιακή μετάβαση. Παράλληλα,  το έργο έχει δύο τομεακές προτεραιότητες, την ενίσχυση των ευκαιριών και την προώθηση της καινοτομίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αρνητικό αντίκτυπο της απώλειας  θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα της πράσινης μετάβασης.

Το έργο επιδιώκει την στήριξη των πρώην εργαζομένων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ορυκτών καυσίμων, παρέχοντάς τους ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τη συνέχιση της στήριξης μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων με το πέρας της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Επίσης, μέσω του έργου θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη ευέλικτων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, της οικονομίας και των επιχειρήσεων, διαχέοντας, παράλληλα, τα οφέλη της μετάβασης. Τέλος, θα καταστεί δυνατή και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των τοπικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη ευκαιριών σε νέους τομείς για τους εργαζόμενους στην βιομηχανία των  ορυκτών καυσίμων.

Η ενεργός συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στο Έργο Erasmus+ «Στήριξη των πρώην εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας» συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας, στην παραγωγή και διάδοση καινοτόμου εφαρμοσμένης γνώσης, ως στρατηγικοί άξονες της κοινωνικής προσφοράς, λειτουργίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Περισσότερα Business νέα εδώ