Μία ιδιαίτερα σηµαντική φιλανθρωπική εκδήλωση, µε έναν από τουç χορηγούç την εταιρεία Giovani Homes και διοργανωτή την ΜΚΟ international Humanitarian Aid (IHA), πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Κυριακή, 25 Σεπτεµβρίου, στην Αγία Νάπα. Η εκδήλωση µε τίτλο «Ποδηλατώ για τα παιδιά τηç Αφρικήç» τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που σκοπό είχε τη συγκέντρωση εσόδων για την ενίσχυση του Ορθόδοξου Κέντρου Υγείαç «Ευαγγελισµόç» στο Τουλεάρ τηç Μαδαγασκάρηç µε στόχο την αγορά φαρµάκων και τροφίµων για να καλυφθούν οι καθηµερινέç ανάγκεç των παιδιών.

Η ποδηλατική διαδροµή είχε ωç σηµείο αφετηρίαç και λήξηç την Εκκλησία Παναγίαç Αγίαç Νάπαç και οι ποδηλάτεç διένυσαν απόσταση περίπου 16 χιλιοµέτρων. Ο κόσµοç «αγκάλιασε» µε τη µεγάλη συµµετοχή µικρών και µεγάλων τον ευγενή σκοπό τηç εκδήλωσηç, την οποία µεταξύ άλλων τίµησαν µε την παρουσία τουç ο Υπουργόç Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννηç Καρούσοç, καθώç και ο Μητροπολίτηç Κωνσταντίαç

Αµµοχώστου Βασίλειοç. Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για να ενισχυθεί το ανθρωπιστικό έργο του κέντρου µε την αγορά βασικών ειδών για όσουç τα χρειάζονται, όπωç αγορά βρεφικού γάλακτοç για φτωχά και ορφανά βρέφη, σίτιση δυσθρεπτικών παιδιών και αγορά φαρµάκων που χορηγούνται εντελώç δωρεάν σε όλουç τουç ασθενείç.

Αναµφίβολα πρόκειται για ακόµα µία σηµαντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία µε την ευγενική χορηγία τηç Giovani Homes που στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία και µε τιç ευχέç όλων να καταφέρει να χαρίσει περισσότερα παιδικά χαµόγελα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και το γεγονόç ότι άπαντεç οι συµµετέχοντεç ανανέωσαν το ποδηλατικό τουç ραντεβού και για την επόµενη χρονιά!

Περισσότερα Inspiration νέα εδώ