• Κέρδος €12,9 εκατ. μετά τη φορολογία για την 1η τριμηνία του 2021 
  • Κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για την 1η τριμηνία του 2021 στα €22,9 εκατ.
 • Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 20,20% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,54%1, που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, οι οποίες για το 2021 έχουν τεθεί στο 9,55% και 14,45% αντίστοιχα
 • Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 15,8% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και ο δείχτης καθαρών ΜΕΧ3 στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκαν στο 2,7% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).

Δήλωση Μεταβατικού Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Φοίβου Στασόπουλου: 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Το οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο αλλά και παγκόσμια συνεχίζει να επηρεάζεται από την πανδημία. Ωστόσο, με τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης και ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης. Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, τα οικονομικά αποτελέσματα για την 1η τριμηνία του 2021 επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση της Ελληνικής Τράπεζας και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.  

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,54% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 480%) είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτούμε την ανάκαμψη της οικονομίας. Μετά από μια χρονιά όπου σημειώσαμε ρεκόρ δανεισμού, κατά την 1η τριμηνία του 2021 παραχωρήσαμε €166 εκατ. νέα δάνεια. Οι ισχυρές επιδόσεις της Τράπεζας συνεχίστηκαν, αποφέροντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €12,9 εκατ.. Την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 15,8% (Δείκτης ΜΕΧ, στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Επιπλέον, εστιάζουμε την προσοχή μας στο δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους €2,8 δισ. των πελατών που βρίσκονταν κάτω από το μορατόριουμ δόσεων του 2020, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία καθυστερήσεων και νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των δανειοληπτών αποπληρώνουν τις δόσεις τους κανονικά ή έχουν υιοθετήσει αναδιαρθρώσεις, όπου αυτό ήταν απαραίτητο και δικαιολογημένο.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην πορεία της μετεξέλιξής μας, που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών με στόχο να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας και ψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε και να μεταφέρουμε τους πελάτες μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τους βλέπουμε να αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια καθώς ένα ποσοστό πέραν του 85% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών. 

Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η οικογένεια της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του προσωπικού για την αφοσίωση, την αντοχή και τη σκληρή τους εργασία κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

 

Άλλα βασικά στοιχεία: 

 • Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2021 στα €65,3 εκατ. 
  • Κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για την 1η τριμηνία του 2021 στα €22,9 εκατ.
  • Ζημιές απομείωσης για την 1η τριμηνία του 2021 στα €7,4 εκατ.
 • Οι νέες χορηγήσεις που εγκρίθηκαν για την 1η τριμηνία του 2021 ανήλθαν στα €166 εκατ.  
 • Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 47,6% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 60,0%) στις 31 Μαρτίου 2021
 • Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η τριμηνία του 2021 ανήλθε στο 74,3%  
 • Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 480% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €5,6 δισ.
 • Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,5%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.
 • Ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής.