Έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και το μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, το εργατικό δυναμικό και το βιώσιμο οικοσύστημα. Τη δέσμευση της Ελληνικής Τράπεζας για βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην ανάπτυξη, συνδυάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις με την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, και με την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, επιβεβαιώνει η Στρατηγική ΕSG που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.

Η στρατηγική σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας & Διακυβέρνησης (ESG) για τη διετία 2023-2025 καταρτίστηκε στα πλαίσια διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών, δεδομένου ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της Στρατηγικής ESG της Ελληνικής Τράπεζας αποτέλεσαν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές και τοπικές στρατηγικές, η ανάλυση του ανταγωνισμού, το εποπτικό πλαίσιο και η ανάλυση ουσιαστικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: την ενεργειακή αποδοτικότητα και το μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος, την ανθεκτικότητα και την απόδοση και τέλος το βιώσιμο οικοσύστημα.

Το διετές πλάνο χαρτογραφήθηκε στη βάση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι είναι παγκόσμιοι, καθολικοί και αλληλένδετοι, παρέχοντας μια κοινή γλώσσα, τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στις επιχειρήσεις, για τη συμμετοχή τους στην επίλυση αυτών των προκλήσεων, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στόχος της Ελληνικής Τράπεζας μέσα από τη στρατηγική της είναι να ηγηθεί της μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία με στόχους όπως την κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, την ενεργειακή αποδοτικότητα, και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Τράπεζας. Μεταξύ άλλων, η Τράπεζα θα επιδιώξει ως το 2030 τη μείωση κατά 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κατά 36% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από την Τράπεζα.

Σε επίπεδο εργατικού δυναμικού στόχος είναι η εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα ESG μέσω elearning, η ευρύτερη ευημερία των εργαζομένων και η διασφάλιση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Στόχος είναι ως το 2023 οι γυναίκες να κατέχουν το 30% των καίριων θέσεων της Τράπεζας και ως το 2026 το 33% των θέσεων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βασική προτεραιότητα είναι επίσης η απόκτηση ESG rating ως το τέλος του 2023 και η ενίσχυση των πλαισίων και γνωστοποιήσεων που αφορούν τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα στις λειτουργίες του Οργανισμού. Στρατηγικός στόχος παραμένει η υποστήριξη των πελατών και των μετόχων στην πράσινη μετάβαση, αφήνοντας ένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία, υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές, χρηματοδοτώντας «πράσινες» επιχειρήσεις και συμμετέχοντας σε σειρά πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

Περισσότερα Business νέα εδώ