Το European Institute of Management and Finance (EIMF), αντιλαμβανόμενο τις έκδηλες αδυναμίες σε θέματα διακυβέρνησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, και σε συνεννόηση με μια ομάδα καταξιωμένων ακαδημαϊκών και τεχνοκρατών (που συνθέτουν το Συμβουλευτικό Συμβούλιο του Κέντρου), ανακοινώνει την ίδρυση του Κέντρου Καλής Διακυβέρνησης (ΚεΚΔ) (Centre for Good Governance (CGG)).

Το ΚεΚΔ είναι ένα κέντρο έρευνας και πολιτικής που ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα του European Institute of Management and Finance. Σύμφωνα με τον Δρ. Άδωνη Πηγασίου (Ακαδημαϊκό Διευθυντή του EIMF και Επικεφαλής του Κέντρου) στόχος του ΚεΚΔ είναι, μέσω της προώθησης πρακτικών καλής διακυβέρνησης, να συμβάλει στην προσπάθεια για έναν πιο αποδοτικό και διαφανή δημόσιο τομέα και ένα πιο παραγωγικό και δίκαιο εταιρικό περιβάλλον, ώστε οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί να λειτουργούν αποτελεσματικά και να αλληλοεπιδρούν εποικοδομητικά, για να εκπληρώσουν την αποστολή τους.

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΚεΚΔ θα προωθούνται δραστηριότητες που σκοπό  έχουν τη διάχυση της γνώσης για τη χρηστή διακυβέρνηση μέσα από την εκπόνηση και τη δημοσίευση σχετικών ερευνών, τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και τη λειτουργία μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Επίσης, το ΚεΚΔ θα προχωρήσει στην ανάπτυξη εγχειριδίων, κωδικών συμπεριφοράς, βέλτιστων πρακτικών, διαδικασιών και προτύπων πολιτικής, με γνώμονα τη βελτίωση συνολικά του επιπέδου διακυβέρνησης στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα.

Τέλος, ο Δρ. Πηγασίου σημείωσε την έναρξη της σειράς ‘CGG Working Papers’, η οποία σκοπεύει στην προώθηση της γνώσης που σχετίζεται με τη διακυβέρνηση. Ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούν να υποβάλλουν και να προβάλλουν ερευνητικά άρθρα που είναι εν εξελίξει (working papers), προτάσεις πολιτικής, μελέτες περιπτώσεων και άλλες σχετικές εργασίες και να συνδράμουν στο δημόσιο διάλογο ενώ θα λαμβάνουν και γρήγορη ανατροφοδότηση σχετικά με τη δουλειά τους. Παράλληλα θα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτό το υλικό για κάθε ενδιαφερόμενο.

Το πρώτο άρθρο με τίτλο “Πρόταση για Πλαίσιο Διακυβέρνησης Κρατικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ΚΟΚΕ)” είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Κέντρου. Το άρθρο προτείνει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης των ΚΟΚΕ που θα πρέπει να εφαρμοστεί στο ανώτατο επίπεδο της εκτελεστικής εξουσίας. Αντλώντας πληροφόρηση και γνώση από τη σχετική βιβλιογραφία, το άρθρο παραθέτει συγκεκριμένες εισηγήσεις, με στόχο τη βιωσιμότητα, την αποδοτική λειτουργία αλλά και την κερδοφορία των συγκεκριμένων οργανισμών μέσα σε μια ανοικτή αγορά, ενώ ταυτόχρονα οι ΚΟΚΕ θα μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και να ακολουθούν μία ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική εκεί όπου αυτό μπορεί να ισχύει.

Η ιστοσελίδα του ΚεΚΔ είναι διαθέσιμη (www.eimf.eu/cgg) και εκεί αναφέρονται αναλυτικά οι στόχοι και το όραμα του ΚεΚΔ, οι αρχές λειτουργίας του, εκδηλώσεις, τα μέλη του Συμβουλίου του και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Περισσότερα Business νέα εδώ