Η Ελληνική Τράπεζα δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020 καταγράφοντας κέρδη €50,5 εκατομμυρίων.

Οικονομικά αποτελέσματα για το Έτος 2020

 • Κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για το έτος 2020 στα €125,7 εκατ.
 • Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 20,01%1 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,34%1, που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
 • Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 15,7% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και ο δείχτης καθαρών ΜΕΧ3 στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκαν στο 2,8% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).

Δήλωση Μεταβατικού Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Φοίβου Στασόπουλου:

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), η Ελληνική Τράπεζα επέδειξε παραδειγματική ανθεκτικότητα και δύναμη. Αυτή η χρονιά ήταν ένα πραγματικό stress test για σχεδόν όλες τις εταιρείες σε όλους τους κλάδους στον κόσμο.

Σε όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην προστασία του προσωπικού και των πελατών μας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης. Βασιζόμενοι στο σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας, επανεξετάζουμε συνεχώς τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας ανάλογα, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2020 επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την πολύ καλή οικονομική μας θέση σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,34% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 477%) μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτούμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Κατά το 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ξεπέρασε το €1 δισεκατομμύριο, καθιστώντας το 2020 τη χρονιά με τον ψηλότερο δανεισμό για την Ελληνική Τράπεζα. Οι ισχυρές επιδόσεις του 2020 οδήγησαν σε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50,5 εκατ. Παράλληλα, εργαζόμαστε εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 15,7% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει άριστη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας και ψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Στην προσπάθειά μας να εκπαιδεύσουμε και να μεταφέρουμε τους πελάτες μας στα  εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τους βλέπουμε να αγκαλιάζουν την ψηφιακή εποχή καθώς ένα ποσοστό πέραν του 85% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών.

Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι ολόκληρη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειας της Ελληνικής Τράπεζας, προς τους ανθρώπους μας, για την αφοσίωση, την αντοχή και τη σκληρή τους εργασία κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Άλλα βασικά στοιχεία:

 • Καθαρά έσοδα από τόκους για το 2020 στα €285,5 εκατ.
 • Κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για το έτος 2020 στα €125,7 εκατ.
 • Ζημιές απομείωσης για το 2020 στα €67,0 εκατ. (περιλαμβάνουν €43,3 εκατ. χρέωση4 που σχετίζεται με τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού)
 • Νέες χορηγήσεις που εγκρίθηκαν για το έτος 2020 συνολικού ύψους €1.040,8 εκατ.
 • Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 58,9% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ) στις 31 Δεκεμβρίου 2020
 • Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2020 ανήλθε στο 67,9%
 • Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 477% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €5,5 δισ.
 • Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 43%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη

Ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής.

 


 

1  Με μεταβατικές διατάξεις. Περιλαμβάνουν κέρδη για το 2020, πριν ληφθεί η έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση για τα αποτελέσματα του έτους ή πριν την απαραίτητη έγκριση από τις Εποπτικές Αρχές.

2 Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων

3 Καθαρές ΜΕΧ=ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης

4 Το αντίκτυπο της πανδημίας του  κορωνοϊού στο χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων ύψους €64,5 εκατ. μείον το αντίκτυπο της πανδημίας του  κορωνοϊού στο περιουσιακό στοιχείο αποζημείωσης ύψους €21,2 εκατ.