Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει την ένταξή του, ως πλήρες μέλος –  εταίρος μαζί με το Πανεπιστήμιο  Limerick (UL) ως  Συντονιστή, το Πανεπιστήμιο Rennes 2 (UR2), το Πανεπιστήμιο  Bretagne Sud (UBS), το Πανεπιστήμιο  Europa-Universität Flensburg (EUF), το Πανεπιστήμιο Inland Norway University of Applied Sciences / Høgskolen i Innlandet (INN), το Πανεπιστήμιο Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), το Πανεπιστήμιο  Dunărea de Jos University of Galați (UDJG) και  το Πανεπιστήμιο  Universidad de Burgos, (UBU) στην   συμμαχία (consortium) Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European Universities Initiative) με τίτλο eMERGE (European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment).

Η αποστολή  του consortium  είναι η διασύνδεση της τοπικής και εθνικής ανάπτυξης με την παγκόσμια μέσω του κυρίου στόχου της ανάπτυξης και εξέλιξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την Generation Europe (THE EDGE).

Επίσης η προαγωγή της πράσινης ανάπτυξης και αειφορίας, της κινητικότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα  καθώς και να δημιουργηθεί  ένα συνεκτικό περιβάλλον ισότητας, αξιών και διαφορετικότητας σεβόμενο την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο καθ. Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος δήλωσε σχετικά με την σημαντική αποδοχή και συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο eMERGE consortium της πρωτοβουλίας  για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αποδοχή και  ένταξη  του Πανεπιστημίου μας  στην στρατηγική  πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω της συμμετοχής μας στο consortium ιδιαίτερα  σημαντικών Πανεπιστημίων της περιφέρειας του ενιαίου χώρου της  Ανώτατης Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης.

 Η ένταξη μας επίσης  επιβεβαιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας και προσφοράς του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και θα συντελέσει στην δημιουργία  σημαντικών συνεργειών  και διάδρασης, μέσω της υλοποίησης των κοινών δράσεων του έργου και άλλων κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τα συνεργαζόμενα εξαίρετα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

 Θα συμβάλλει επίσης στην περαιτέρω διασφάλιση της ακαδημαϊκής αριστείας, στην παραγωγή και διάχυση καινοτόμου εφαρμοσμένης γνώσης με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας και διεθνοποίησης  καθώς και  ισότιμης συμμετοχής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος  στον πυρήνα της Ανώτατης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως στρατηγικών αξόνων λειτουργίας και αναπτυξιακής προοπτικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος»