Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει ότι από τον Οκτώβριο του    2021 είναι  πλήρες μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

H European University Association (EUA) εκπροσωπεί περισσότερα από 800 Πανεπιστήμια και εθνικά Συμβούλια Πρυτάνεων από 48 Ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της διαδικασίας της Bologna επηρεάζοντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Περαιτέρω, μέσω της διαρκούς διάδρασης με έναν μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών διασφαλίζει, ότι η ανεξάρτητη φωνή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων φτάνει στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Επίσης, παρέχονται μοναδικές ευκαιρίες  στα συμμετέχοντα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα να συνδιαμορφώνουν τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες, οι οποίες επηρεάζουν την Ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις καθ. Παντελής Σκλιάς δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αποδοχή, ένταξη  και έναρξη συνεργασίας  μας με το δίκτυο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Συνεργασία, η οποία επιβεβαιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας και προσφοράς του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και θα συντελέσει  στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής πορείας του, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες και διάδραση, μέσω κοινών projects, δράσεων και άλλων κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με εξαίρετα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 Θα συμβάλλει επίσης στην περαιτέρω διασφάλιση της  ακαδημαϊκής αριστείας, στην παραγωγή καινοτόμου εφαρμοσμένης γνώσης και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών εξωστρέφειας και ισότιμης συμμετοχής του Πανεπιστημίου στα διεθνή θεσμικά δίκτυα της Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ως στρατηγικών αξόνων λειτουργίας και αναπτυξιακής προοπτικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου»